سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

sun art

نظر

انچنان مشتاق انچنان مبهوت یادم نداده اند یادم نداده اند باید به این جسارت آزادی داد اری آزادی داد 

مرا همین گونه که هستم خواست در رنگهایم که معنی من هستند 

در سکوتم با هزاران حرف 

در خورشید پشت پلکانم ودر پنجره تبلور نور عصیان رنگ های وصف ناپذیر لذت بخش کاغذ هایم سیاه وسفید